Общи условия и правила за участие в онлайн аудио куиз игри

1. Настоящите Общи условия и правила за участие ще се прилагат по отношение на организацията и провеждането на онлайн аудио куиз игри във връзка с издаването на аудиокнигите от поредицата за Хари Потър, всяка една от които по-долу за краткост е наричана “Куиз“.

2. Организатор е „Сторител България“ ЕООД, ЕИК 202130119, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ 41, ет. 5, ап. 7, представлявано от Елизавета Николаевна Василева в качеството й на пълномощник на управителя на дружеството — Нилс Стефан Тегенфалк.

3. На 27 август 2020 г. на интернет сайта на Организатора ще бъде публикуван първият Куиз. Следващите куизове ще бъдат публикувани съответно на 24 септември 2020 г., 29 октомври 2020 г., 3 декември 2020 г., 14 януари 2021 г., 18 февруари 2021 г. и 18 март 2021 г.

4. Всеки участник в Куиза следва да извърши следните последователни действия:
4.1. Да отговори правилно на публикуваните 10 аудио въпроса, свързани с Хари Потър и света на магьосниците.
4.2. Да подреди разбърканите букви и сглоби ключовата дума от книга за Хари Потър.
4.3. Да се регистрира с ключовата дума за участие в Куиза в сайта на Организатора. Всички регистрирали се лица, които са отговорили правилно на 10 аудио въпроса и са подредили ключовата дума, ще участват в тегленето на награди на случаен принцип.

5. Разрешено е участието на едно лице в повече от един Куиз, но едно лице има право да се регистрира само веднъж в рамките на един Куиз.

6. Срокът за регистрация на участници е от момента на публикуване на онлайн въпросите от всеки пореден Куиз на сайта на Организатора до 23:59 часа на деня, предхождащ обявената дата за теглене на наградите за съответния Куиз. Регистрации след изтичане на срока няма да участват в тегленето на награди.

7. В обявения за всеки пореден Куиз ден за теглене на награди Организаторът чрез използване на уеб базиран софтуер на случаен принцип ще изтегля участници (5 броя за първия Куиз и по 3 броя за всеки следващ), които печелят награди.

8. Наградите са стоки, свързани с Хари Потър, и не могат да бъдат заменяни за други стоки или за паричната им равностойност.

9. Наградите могат да бъдат получени от спечелилите участници на адреса на управление на Организатора или да им бъдат изпратени с куриер на посочен от тях адрес на територията на Република България.

10. Имената на спечелилите награди участници във всеки пореден Куиз ще бъдат обявявани на сайта на Организатора в деня на тегленето на наградите. Победителите следва да се свържат с Организатора на Куиза на електронен адрес marketingbg@storytel.com в 7 дневен срок от датата на обявяването на имената им, за да посочат начин за получаването на наградата. Ако обявен за победител участник не се свърже с Организатора в срока по предходното изречение, Организаторът ще изтегли и обяви нов победител.

11. Участието в Куиза е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги, предлагани от Организатора.

12. В Куиза нямат право да участват служители на “Сторител България“ ЕООД и членове на семействата им, както и лица, свързани с организацията и провеждането на Куиза и членове на техните семейства.

13. Поредицата от онлайн аудио куизове се организира и провежда на уеб базиран сайт (през браузър), а регистрацията за участие ще се извършва през личен електронен адрес. Лица на възраст под 14 години се регистрират и участват чрез адресите на техните законни представители. Лица на възраст между 14 и 18 години се регистрират и участват със съгласието на своите законни представители.

14. Недопустими са всякакви коментари от страна на участниците с обидно или нецензурно съдържание, коментари с дискриминационни квалификации, основани на пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, както и такива, които пораждат омраза и/или разпалват расова, национална, етническа или религиозна вражда и/или са с порнографско съдържание и/или призовават към сексуално или друго насилие, извършване на престъпление или нарушение на основни права и свободи на човека. Участници, направили такива коментари, ще бъдат дисквалифицирани и отстранени от участие.

15. С регистрацията си за участие в Куиз игра участникът дава съгласието си Организаторът да събира, обработва и съхранява негови лични данни и данни за контакт. Данните ще бъдат обработвани единствено за целите на участието на лицата в Куиза, за обявяване на участниците, спечелили награди, и за осъществяване на контакт с тях, като няма да бъдат обработвани за цели, различни от посочените. При регистрация участниците предоставят лични данни- трите си имена и електронен адрес. Спечилилите награда участници трябва да предоставят допълнително адрес на територията на Република България, на който да получат наградата. Личните данни ще бъдат съхранявани за период от шест месеца, считано от приключване на игрите. Администратор на лични данни е “Сторител България“ ЕООД, ЕИК 202130119, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. “Александър Стамболийски“ 41, ет. 5, ап. 7. Администраторът обработва личните данни в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. (“Общ регламент относно защита на данните“).

16. С регистрацията си за участие в Куиз игра на уеб базирания сайт на Организатора всеки участник декларира изрично, че е запознат и приема настоящите Общи условия.

17. Организаторът си запазва правото при необходимост да допълва или променя настоящите Общи условия. Промените влизат в сила от датата на публикуването им на уеб базирания сайт на Организатора.

18. Приложимо право по отношение организацията и провеждането на поредицата онлайн аудио куиз игри е действащото българско законодателство.